•  
  •  
  •  
  •  


Általános szerződési feltételek
Kertészkedés.hu Webáruház


Az Álatlános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Kertészkedés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1188 Budapest, Ady Endre u. 149/b., adószám: 23196012-2-43), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://kerteszkedes.hu/uploads/altalanos-szerzodesi-feltetelek.pdf

 

A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Kertészkedés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 1188 Budapest, Ady Endre utca 149/b.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Kovács Gábor: gabor@kerteszkedes.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-957486
Adószáma: 23196012-2-43
Nyilvántartásba bejegyző bíróság neve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Telefonszámai: 06 70 295 3134
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely szolgáltató adatai: Info Laverage Kft., 8621 Zamárdi, Siófoki út 62.

 

1.    Alapvető rendelkezések

1.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltaások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.  A jelen ÁSZF hatálya határozatlan idejű, a Szolgáltató azzal a feltétellel módosíthatja, hogy arról a Felhasználót tájékoztatja.

1.3.  A weboldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a weboldalon feltüntetett, felhasznált és a weboldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Szolgáltatót illeti. A weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Szolgáltató szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és a Szolgáltató külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet, jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a weboldal felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A weboldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban frame-ek használatához (vagy egyébként a weboldal tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) a Szolgáltató nem járul hozzá.

1.4.  A weboldal felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

1.5.  A Szolgáltató kijelenti, hogy bámely weboldallal kapcsolatos probléma fennállása esetén a Felhasználó rendelkezésére áll a fent megadott telefonszámon vagy elektronikus levelezési címen.

 

Adatkezelési szabályok

1.6.   Előfordulhat, hogy a weboldal meghatározott részeihez való hozzáférést a Szolgáltató regisztrációhoz köti, melynek során a Szolgáltató a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a weboldalon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A hírlevél és kapcsolat modulokban megadott személyes információk, kizárólagosan a Szolgáltató és a Felhasználó közti kapcsolat létesítéséhez és fenntartásához kerül felhasználásra. Harmadik személy részére nem kerülnek átadásra olyan személyes adatok, melyekkel felhasználó személyesen beazonosítható lehetne. Ezen kitétel alól kivételt képez a webáruház rendeléseinél megadott adatok, melyeket a Szolgáltató továbbítja szerződéses Partnereinek.

1.7.  A weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

1.8.  A weboldal egyes részeinek letöltésekor a Szolgáltató kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

1.9.  A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként a Szolgáltatóhoz került személyes adatok kezelése tekintetében a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatok együttesét semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén a Szolgáltató megsemmisíti. Ezen felül a Szolgáltató bármikor kész arra hogy a Felhasználónak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

1.10.  A weboldal megtekintésével a Felhasználó és a Szolgáltató távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Szolgáltató részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően a Szolgáltató az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a weboldalt elérhetővé tevő tárhely szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. A Szolgáltató a felhasználó által a weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a weboldalon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve weboldal használata során kárt okozott, a Szolgáltató megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Szolgáltató az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

1.11.  A Felhasználó hozzájárulását adja, hogy oldallátogatási statisztikáit, demográfiai és szociális adatit, mely adatösszességből felhasználó konkrét személye nem beazonosítható, Szolgáltató bizonyos esetekben harmadik, szerződött fél számára további statisztikák, elemzések készítésének céljából továbbadja.

 

Megvásárolható termékek

1.12.  A Szolgáltató webáruházában található termékeket nem közvetlenül a Szolgáltató forgalmazza, megvásárlásuk minden esetben a Szolgáltató szerződéses Partnereitől történik. A termékek feltüntetett ára tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t. A szállítási és csomagolási díjakról minden esetben az adott terméket forgalmazó, a Szolgáltató szerződéses Partnere dönt.

1.13.  A webáruházban a Szolgáltató szerződéses Partnere részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, valamint a termékről fotót jelenít meg. A termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetben illusztrációként szerepelnek.

1.14.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató szerződéses Partnere teljes körűen tájékoztatja a Fogyasztókkat az akció időtartamáról.

1.15.  A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal készlethiány, illetve árdifferencia fennállása esetén, ezt minden esetben a rendelésben érintett szerződéses Partnernek kell kezelnie.

 

A rendelés menete

1.16.  Megrendelést kizárólag a webáruház rendszerén keresztül lehet leadni.

1.17.  A webáruházban történő vásárláshoz a Felhasználónak nem szükséges beregisztrálnia és bejelentkeznie. A megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával lehet a kosárba tenni. A jobb oldali menüben található „Kosár” résznél található „Fizetés” gomb megnyomásával lehet megtekinteni a kosár tartalmát. A termékek kiválasztása és a megrendelési adatok megadása után van lehetőség a megrendelés leadására. Megrendelési adatok nélkül nem lehet megrendelést leadni. A megrendelés minden esetben fizetési kötelezettséggel jár.

1.18.  Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megrendelni a kosárban lévő terméket, úgy a zöld színű „Töröl” gombbal eltávolíthatja azokat. Amennyiben plusz terméket szeretne megrendelni, úgy azt a „Mennyiség” mezőben lévő szám növelésével, leadott megrendelés esetén egy újabb rendelés leadásával és a „Megjegyzés” mezőben a korábban leadott megrendelés kiegészítő adatainak feltüntetésével teheti meg. A kosár megtekintésekor fel van tüntetve a termék megnevezése, egységára, a vásárolni kívánt mennyiség és a végösszeg is.

1.19.  A fizetési és szállítási feltételeket minden esetben az adott terméket forgalmazó szerződéses Partner határozza meg. A webáruházban feltüntetett árak minden esetben forintban értendők. A webáruházban semmilyen pénzügyi tranzakció nem történik, elektronikus fizetésre nincs lehetőség. A fizetési és szállítási feltételek a kosár tartalmának megtekintésekor, valamint a szerződéses Partner termékeinek listájában a webáruház nyitó oldalán az egyes szerződéses Partnerek leírásánál, valamint az oldal láblácében található „Szabályzatok” menüpont alatt.  Szolgáltató  nem közli a kiszállításkor felmerülő költségeket a rendelés végösszegének meghatározásakor, ezt csupán minden esetben egy hivatkozással segíti elő. Minden egyéb költségről a Felhasználónak és az érintett szerződéses Partnernek kell megállapodnia.

1.20.  A szolgáltató webáruház köteles az Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhazsnáló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltalás jellegétől függő elvárható időtartamon belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybevevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

1.21.  A megrendelés elekronikus úton történő leadásáról a Felhasználó és a Szolgáltató is értesül. A beérkezett megrendelést a Szolgáltató rendszere nem tárolja, csupán a Szolgáltató továbbítja a rendelés adatait a megfelelő szerződéses Partner felé.

1.22.  Az általános teljesítési időt minden esetben a Szolgáltató szerződéses Partnerei határozzák meg. Ha a szerződéses Partner és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor a teljesítésre a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában a megrendelés beérkezését követő 30 napon belül kell sor kerüljön.

1.23.  Ha a Szolgáltató szerződéses Partnere a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Szolgáltató szerződéses Partnerét a szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

1.24.  A Felhasználó és a Szolgáltató szerződéses Partnere közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nálkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a terméket, amennyiben a Szolgáltató szerződéses Partnere nem rendelkezik másképpen (például a megvásárolt termék jellegéből adódóan).

1.25.  Az elállási jog gyakorlásának menetéről minden esetben a Szolgáltató szerződéses Partnere rendelkezik, Szolgáltató vállalja, hogy az áltata üzemeltetett weboldalon elhelyezi annak Elállási/Felmondási Nyilatkozatát.

 

Garanciális és jótállási feltételek

1.26.  A Szolgáltató semmiféle fogyasztóvédelmi, illetve garanciális feltételnek nem köteles eleget tenni, mivel a webáruházba érkező megrendelések az termékhez tartozó szerződéses Partnerhez tartoznak. Ezen rendelések kiszállításáért, illetve egyéb jogi kötelmeiért a szerződéses Partner felel onnantól kezdve, hogy a weboldal által küldött automatikus értesítőt megkapta. Ezen ponttal kapcsolatban  a Szolgáltató a szerződéses Partnereivel határozatlan időre szóló szerződésben állapodott  meg.

 

Panaszkezelés

1.27.  A Szolgáltató szerződéses Partnere köteles tájékoztatni a Felhasználót a székhelyéről és a panaszintézés helyéről, (amennyiben az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével) és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a szerződéses Partner vagy annak ügyfélszolgálatának levelezési címéről (ha a panaszokat ilyen módon is fogadja), elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

Vegyes rendelkezések

1.28.   A Szolgáltató szerződéses Partnere és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó és a Szolgáltató szerződéses Partnere a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.) illetékességét.

 

Budapest, 2014. június 13.

A webáruházzal kapcsolatos kérdésekben keresse kollégánkat
Kovács Gábor
+36 70 275 7630
Kosár
0 item
0 Ft
» Fizetés
Finalizing the orders
0   item 0 Ft